empty_wallet  Konrad Rękas

Gdyby pokusić się o wskazanie sektorów gospodarki najbardziej wrażliwych na kryzys ukraiński – byłyby nimi z pewnością energetyka i branża rolno-spożywcza. Co istotne, w obu przypadkach istotne wydają się nie tylko bieżące problemy odczuwane od kilku miesięcy, ale i ich długofalowe następstwa, związane m.in. ze zmianą wektorów polityki ekonomicznej tak Ukrainy, jak i Rosji oraz innych zainteresowanych podmiotów. Niestety, bardzo jednostronne i nacechowane emocjonalnością nastawienie władz Polski skutecznie utrudniają nawet dostrzeżenie i pogłębioną analizę zachodzących zjawisk, nie mówiąc o oszacowaniu ich ewentualnych kosztów.

Dział: Komentarze

belorussia_march  dr Marian Szołucha

Mimo że w ostatnim czasie wiele mówi się i pisze o kondycji białoruskiej gospodarki i tamtejszych nastrojach społecznych, to większość komentarzy jest zbyt powierzchowna, by móc na ich podstawie wyrobić sobie własną opinię na temat tego bliskiego nam przecież z wielu względów kraju. Dla bardziej ambitnego obserwatora pozostaje więc empiryczne podejście do zagadnienia pod hasłem: „Czym jest dzisiejsza Białoruś?”. Ten krótki tekst stanowi właśnie owoc kilku, można powiedzieć – studyjnych wyjazdów na lewy brzeg Bugu, odbytych na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Dział: Publikacje

logoEWG  Janusz Dziugiewicz

W tym roku byliśmy świadkami powstania nowego obszaru gospodarczego – Unii Celnej (UC; ros. Tamożiennyj sajuz). Pompatycznie ogłoszono, iż na wschodzie Europy wyrosła konkurencja dla Unii Europejskiej. Inicjatorem integracji była Rosja, która konsekwentnie dąży do wzmocnienia swojej dominującej pozycji na obszarze postsowieckim oraz jej instytucjonalnego utrwalenia.

Dział: Analizy