wtorek, 19 marzec 2013 08:01

Patronat ECAG: Unia Europejska w procesie zmian

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

UE_w_procesie_big


Cezary T. Szyjko (red.), Unia Europejska w procesie zmian, Wydawnictwo MM Marek Makuliński, Warszawa 2013, 320 ss. Pozycja pod patronatem Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych.

Monografia pt.: „Unia Europejska w procesie zmian”, obejmuje studia, szkice, a także wyniki badań prowadzonych przez pracowników naukowych różnych ośrodków dydaktycznych w kraju i za granicą: Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb., Instytutu Polityki Europejskiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Krakowie, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Politologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, a także Katarskiego Instytutu Rozwoju Administracji w Doha czy Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych we Lwowie, co pozwoliło nadać monografii charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny.

Celem Autorów było zwrócenie uwagi na wybrane zjawiska i obszary badawcze pojawiające się w ostatnich latach w naukach o Unii Europejskiej. W intencji Autorów książka ma nie tylko informować, lecz także inspirować do dyskusji na temat dominujących we współczesnej Europie problemów, różnic i podobieństw w ich rozwiązywaniu. Powinna także skłonić Czytelników do refleksji na temat przyszłości UE w świetle obecnego kryzysu oraz zastanowienia się nad prognozami związanymi z dalszymi konsekwencjami recesji, z przemianami w strukturze etniczno-narodowej krajów europejskich, z obecności w Europie coraz bardziej licznej grupy muzułmanów. Przedmiotem dyskusji mogą być także kwestie związane z religijnością Europejczyków oraz patologie towarzyszące otwartości granic i poszukiwaniu lepszych warunków życia.

Różnorodność treści problematyki przedstawionej w monografii wynika z mnogości orientacji występujących we współczesnych naukach społecznych i jest UE_w_procesieefektem zamierzonym. Inspiracją do przygotowania opracowania była chęć konfrontacji stanowisk oraz próba krytycznych spojrzeń na klasyczne teorie polityczne, ekonomiczne i społeczne w okresie postępujących procesów regionalizacji i globalizacji.

Monografia składa się z pięciu części. Pierwsza z nich poświęcona jest badaniom związane z wybranymi aspektami polityki energetyczno-klimatycznej UE w perspektywie systemowej i historycznej. Dokonano tu np. pogłębionej analizy, na przykładzie funkcjonowania koncernu Vattenfall, nowych źródeł energii odnawialnej jako alternatywy dla patologicznej dewastacji klimatycznej (Andrzej Cichy). Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą na wybranych gminach wykorzystywania środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (Jacek Cheda). Z perspektywy priorytetów bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski dokonano również próby oceny znaczenia energetyki jądrowej i gazu łupkowego (Andrzej Prymuszewski).

W drugiej części skoncentrowano się na teoretycznych aspektach wybranych zagadnień politologicznych, filozoficznych i społeczno-kulturowych procesu integracji europejskiej. Pytania badawcze stawiane tu przez autorów dotyczą: ochrony konsumentów i jej zakresu legislacyjnego (Zenon Ślusarczyk), rozważań nad zmianą mentalności społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysu gospodarczego (Cezary Szyjko), kwestii unijnego modelu świadczenia usług prawniczych w społeczeństwie opartym na wiedzy (Kazimierz Zaremba). Analiza prowadzona w ramach tej części dotyczy struktury wiedzy humanistycznej, kryteriów identyfikacji stosunków międzynarodowych, ich miejsca w strukturze logicznej wiedzy o człowieku i społeczeństwie.

Kolejna, trzecia część publikacji zawiera analizę wybranych zagadnień związanych ze zmianami w zachowaniach Europejczyków. Podejmowana tu problematyka dotyczy kwestii związanych ze zmianami dokonującymi się obecnie w konstrukcji ładu międzynarodowego, które wynikają zarówno z decyzji i działań poszczególnych podmiotów stosunków międzynarodowych (narodów, państw, organizacji międzynarodowych), ale są również nieuchronnym rezultatem procesów globalizacyjnych. Przedmiotem badań tej części monografii są problemy gospodarcze związane z nowym modelem partnerstwa publiczno-prywatnego (Dawid Zalewski), problemy społeczne wynikające z degradacji klimatycznej (Andrzej Cichy) czy technologiczno-innowacyjne wynikające z postępu cywilizacyjnego (Cezary T. Szyjko.) Tematyka związana z regionalizmem współczesnych stosunków międzynarodowych znalazła wyraz w analizie zakresu oraz charakteru procesów integracyjnych w relacjach biznesowych podmiotów działających na terenie Unii Europejskiej w systemie norm zarządzania jakością (Zenon Ślusarczyk). Podjęto również próbę zgłębienia meandrów społeczno-prawnych aspektów szkolnego prawa żywnościowego (Jolanta Skubisz) czy roli policji w europejskim systemie bezpieczeństwa imprez masowych (Agnieszka Boruta).

Czwartą część monografii stanowią rozdziały prezentujące analizy i badania przestrzeni międzynarodowej Europy. Prezentowane w tej części materiały badawcze swoim zakresem obejmują zagadnienia związane z szeroko rozumianym systemem bezpieczeństwa międzynarodowego (Andrzej Cichy), a zwłaszcza jego praktycznym wymiarem, który pod postacią analizy lokalnych praktyk politycznych, wpisał się w zakres wybranych zagadnień związanych z rolą Polski w rozwoju Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (Michał Domański) czy Francji w promowaniu Unii Śródziemnomorskiej (Nebras Al-Masny). Część piąta zawiera recenzje i materiały edukacyjne.

Prezentowana monografia jest jedną z nielicznych na rynku publikacji nie ograniczających się do analizy kryzysu w przestrzeni europejskiej, ale omawiająca w sposób interdyscyplinarny zmiany społeczne, kulturowe i gospodarcze we współczesnej Europie. Biorąc pod uwagę potrzeby związane z kształceniem studentów na kierunku Europeistyka, Stosunki Międzynarodowe czy Bezpieczeń-stwo Międzynarodowe, Autorzy publikacji oferują różne formy refleksji humanistycznej o współczesnej Europie w kontekście zmian globalizacyjnych.

Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się przyczynkiem do dyskusji i polemik nad postawionymi w niej problemami oraz znajdzie swoją kontynuację w dalszych publikacjach.


Pozycja do nabycia TUTAJ.


Czytany 4684 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04