środa, 30 grudzień 2015 05:32

ECAG: Uchwała o powołaniu Rady Naukowej ECAG

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

ECAG

W związku z podejmowaniem i realizacją licznych przedsięwzięć o charakterze naukowym i badawczym przez Stowarzyszenie, zaistniała potrzeba powołania stałej Rady Naukowej, do której głównych zadań będzie m.in. należała merytoryczna kontrola prowadzonych działań. Niżej przedstawiamy treść uchwały Zarządu ECAG powołujących to ciało.

Uchwała Zarządu nr 1/12/2015
Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych
z dnia 29 XII 2015 r.

1. Na podstawia art. 44 i 45 statutu Stowarzyszenia Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych ustanawia się Radę Naukową Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych (RN ECAG).

2. Pierwsi członkowie RN ECAG zostaną powołani w trybie art. 39j. przez Zarząd ECAG po zakończeniu konsultacji.

3. RN ECAG liczy minimum 3 członków.

4. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego, który organizuje jej prace.

5. Rada samodzielnie wybiera i odwołuje swoich członków, co potwierdza akceptuje Zarząd ECAG.

6. Do podstawowych zadań RN ECAG należą:
a. opiniowanie i ocenianie projektów naukowo-wydawniczych realizowanych przez Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych oraz jego afiliowane ośrodki;
b. doradzanie Zarządowi ECAG w sprawach naukowo-wydawniczych. Wyrażane stanowiska mają charakter niejawny;
c. stanie na straży jakości prowadzonych badań naukowych oraz programów wydawniczych;

7. Członkowstwo Rady Naukowej ma charakter bezterminowy i opiera się na zasadach czysto honorowych:
a. członkami RN ECAG nie mogą być członkowie ciał statutowych ECAG;
b. członek RN ECAG posiada tytuł lub stopień naukowy;
c. członek RN ECAG posiada liczący dorobek naukowo-badawczy oraz cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem w środowisku naukowym.

8. RN ECAG ma charakter doradczy i opiniotwórczy. Jej stanowiska w sprawach naukowych i wydawniczych nie mają dla Zarządu charakteru wiążącego, lecz merytoryczny.

9. Członkowie RN ECAG w relacjach zewnętrznych nie reprezentują ECAG.

10. Członkowie RN ECAG za swą działalność na rzecz ECAG nie pobierają wynagrodzenia, ale posiadają prawo do bezpłatnych egzemplarzy wszystkich wydawnictw stowarzyszenia.   

11. Członkostwo RN ECAG wygasa w następujących sytuacjach:
a. złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce przewodniczącego RN lub prezesa Zarządu ECAG;
b. śmierci członka RN ECAG;
c. uchwały Zarządu ECAG o wykluczeniu członka Rady.  

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ukonstytuowania się pierwszego składu RN ECAG.

Fot. wallpaperscraft.com

Czytany 4902 razy