wtorek, 19 marzec 2013 08:06

Raport: Gaz niekonwencjonalny w Polsce - prawo, środowisko i społeczeństwo

Oceń ten artykuł
(1 głos)

raport_fundacja  Fundacja „Czysta Energia”

Niniejszy raport jest jedynym ogólnodostępnym i niezależnym źródłem informacji prawno-środowiskowej o działaniach inwestorów poszukujących złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce oraz stanowi unikalne źródło wiedzy o toczącym sie, skomplikowanym procesie wypracowywania standardów ochrony środowiska i zapewniania poparcia społecznego, zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

O RAPORCIE CZYSTEJ ENERGII

Chcieliśmy zainteresować Państwa Raportem Fundacji „Czysta Energia" zatytułowanym „Gaz niekonwencjonalny w Polsce – prawo, środowisko i społeczeństwo". Opracowanie to jest jedynym ogólnodostępnym i niezależnym źródłem informacji prawno-środowiskowej o działaniach inwestorów poszukujących złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce oraz stanowi unikalne źródło wiedzy o toczącym się, skomplikowanym procesie wypracowywania standardów ochrony środowiska i zapewniania poparcia społecznego, zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

W niniejszym Raporcie, dowodzimy tego, że koncesjonariusze w Polsce nie są jeszcze przygotowani do prowadzenia prac w terenie, unikają ocen środowiskowych oraz debat społecznych, a polskie organy środowiskowe nie radzą sobie z prawidłową oceną projektów, nie gwarantując możliwie pełnej ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi oraz nie potrafią zjednać inwestorom poparcia społecznego.

Czysta Energia do dnia publikacji Raportu uczestniczyła w Polsce w 33 postępowaniach administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na potencjalnym poszukiwaniu i rozpoznawaniu gazu niekonwencjonalnego zaś 9 dokonała szczegółowych analiz prawno-środowiskowych oraz wyraziła swoje stanowisko w prawnie przewidzianych procedurach.

raport_czysta_energia

NASZE STANOWISKO

Analiza wykonana przez Czystą Energię prowadzi do wniosku, że inwestorzy na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Polsce nie określają lokalizacji planowanych odwiertów rozpoznawczych, wskazując jako miejsce realizacji inwestycji kilkusetkilometrowe obszary koncesyjne, jakie występują w Polsce. Skutkiem powyższego jest brak możliwości przeprowadzenia rzetelnej analizy oddziaływania hałasu na środowisko podczas prac wiertniczych, co uniemożliwia sprawdzenie czy normy hałasu w odniesieniu do zabudowań mieszkalnych zostaną zachowane, przeprowadzenie analizy możliwych konfliktów społecznych w sąsiedztwie miejsca planowanych prac oraz analizy wpływu prac wiertniczych na faunę i florę, w tym przede wszystkim na obszary chronione takie jak Natura 2000.

W ocenie Czystej Energii, w obowiązującym stanie prawnym, koncesjonariusze powinni występować najpierw o koncesję na poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego obejmujące m.in. prace sejsmiczne w celu ustalenia i wstępnego udokumentowania złoża kopaliny, a następnie starać się uzyskać prawidłową decyzję środowiskową i w konsekwencji koncesję na rozpoznawanie tych złóż tj. wykonywanie odwiertów.

Fundacja pozytywnie ocenia projektowane zmiany prawa mające na celu połączenie koncesji rozpoznawczo-wydobywczej, a co za tym idzie uzyskiwanie jednej decyzji środowiskowej dla tych przedsięwzięć z uwagi na to, że proponowane rozwiązanie skutecznie zapobiegnie próbom procedowania decyzji środowiskowej bez znajomości choćby konkretnej lokalizacji odwiertów i lokalnych uwarunkowań społecznych oraz technologii, co obserwujemy obecnie.

Obecne prawo umożliwia organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mającej charakter prejudycjalny wobec kolejnych decyzji inwestycyjnych, odstąpienie od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, co skutkuje m.in. brakiem obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz blokuje możliwość wzięcia udziału w postępowaniu społeczności zamieszkałej w miejscu planowanych prac. W postępowaniach, w których odstąpiono od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, realizacja przedsięwzięcia będzie następować bez wiedzy mieszkańców.

Czysta Energia krytycznie ocenia propozycję rządową zwiększenia głębokości otworów wiertniczych, od której zależy kwalifikacja przedsięwzięcia, jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do 5000 m z uwagi na to, że głębokość wykonywania odwiertów rozpoznawczych gazu niekonwencjonalnego wynosi zwykle od 2000 do 5000 m. Odstąpienie od konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowej na wykonywanie odwiertów rozpoznawczych za gazem z łupków i gazem ściśniętym oznacza pogwałcenie zasady wysokiego poziomu ochrony środowiska, przezorności oraz prewencji i udziału społeczeństwa, które obowiązują w prawie europejskim.

Czysta Energia opowiada się za przeniesieniem prac na koncesji rozpoznawczej i wydobywczej do katalogu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla których  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe, z uwagi na rodzaj i skalę oddziaływania prac na środowisko, dopuszczalność wykonywania zabiegów szczelinowania hydraulicznego oraz konieczność zapewnienia udziału społeczności lokalnych w postępowaniu. Czysta Energia zauważa, że obydwie fazy w sposób podobny ingerują w powierzchnie ziemi stanowiąc zagrożenie dla gleby, wód, powietrza, fauny, flory a nawet ludzi.

Stanowisko Czystej Energii jest zbieżne z prezentowanym przez Parlament Europejski wyrażonym w Rezolucji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko (2011/2308 (INI), w którym PE wezwał do włączenia projektów w zakresie szczelinowania hydraulicznego – czyli rozpoznawania i wydobywania gazu niekonwencjonalnego – do załącznika I do dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, który wymienia przedsięwzięcia dla których zawsze jest wymagane przeprowadzenie OOŚ. Należy zatem spodziewać się niebawem podjęcia przez Komisję Europejską działań polegających na wdrożeniu odpowiednich środków mających na celu ochronę zdrowia i środowiska naturalnego podczas prowadzenia działalności rozpoznawczo-wydobywczej. Projekt zmiany polskich przepisów jest w tym kontekście naszym zdaniem przedwczesny.

Pełny raport do pobrania TUTAJ.


Czytany 8604 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04